Walter Schmidt Cement Polska Sp. z.o.o. - Wrocław

Stosownie do potrzeb i rzetelnie. W najlepszej cenie i jako?ci.

Z Wroc?awia zaopatrujemy naszych polskich i czeskich odbiorców w produkty i us?ugi zwi?zane z sypkimi materia?ami wi???cymi.

Z naszego centrum logistycznego we Wroc?awiu zaopatrujemy naszych klientów stosownie do ich potrzeb, w odpowiedniej ilo?ci i cenie. Jeste?my w stanie w krótkim terminie dostarczy? towar na miejsce docelowe zarówno transportem drogowym jak i kolejowym.

Jako sprawdzony partner bran?y budowlanej dostarczali?my materia?y wi???ce mi?dzy innymi na budowy autostrad oraz inne du?e projekty budowlane w Polsce i w Czechach.

Przekonajcie si? Pa?stwo sami o jako?ci naszych us?ug !

Web: schmidt-cement.pl